Schoolraad

Schoolraad

Vanuit de ouderraad wordt er ook een vertegenwoordiging gekozen om te zetelen in de schoolraad. In de loop van het schooljaar 2016 -2017 is er onder de leden van de ouderraad gevraagd wie het zag zitten om als stem van de ouders te fungeren in de schoolraad.  Karen Mariën heeft deze taak op zich genomen. Zij verdedigt de belangen van de ouders bij de schoolraad.  Deze verkiezing is geldig voor 4 jaar. Vanuit de lokale gemeenschap is het Daan Van Koppen die voor de komende vier jaar zetelt in de schoolraad.  

 

TAKEN

De schoolraad ondersteunt de beslissingen van het schoolbestuur en de directie en kan mee sturing geven aan het beleid van de school. In de schoolraad is er een vertegenwoordiging van de leerkrachten, ouders en lokale gemeenschap opgenomen.  De lokale gemeenschap zorgt voor een zo neutraal mogelijke stem en kan vaak de verschillende standpunten nuanceren. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, waakt de ouderraad erover dat de punten die op de agenda van de schoolraad komen, besproken worden tijdens de reguliere vergaderingen.  Op deze manier kunnen de beslissingen zo breed mogelijk gedragen worden en de goedkeuring wegdragen van de meeste ouders.

 

BEVOEGDHEDEN

De schoolraad heeft 3 grote bevoegdheden:

 • advies aan de school en het schoolbestuur;
 • overleg met het schoolbestuur;
 • informatie naar alle partijen.

 

Het schoolbestuur legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:

 

 • de bepaling van het profiel van de directeur;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het vervoer dat het schoolbestuur aanbiedt;
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan en het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) regelt;
 • de niet dringende infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd;
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school t.a.v. de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden;
 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van de schooldoorlichting.

 

De schoolraad mag daarnaast steeds advies geven die de school en de werking aanbelangt.  Het gaat dan echter over een vrijblijvend advies. Als ouderraad willen we zeer veel en goed communiceren met ouders en andere belanghebbenden.  Het officieel decreet laat ons ook toe om deze rol op te nemen.

 

ENKEL ADVIES

De schoolraad neemt geen beslissingen.  Ze brengt enkel advies uit, bestaande uit de visies van de verschillende geledingen: ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap.  De uiteindelijke beslissing ligt altijd bij het schoolbestuur.  Het schoolbestuur moet wel een gemotiveerd antwoord geven aan de schoolraad als een advies niet gevolgd worden. 

De schoolraad is een officieel orgaan van de school, waarin de ouderraad de stem van de ouders vertolkt.  In onze verslagen zal je al bepaalde punten over de schoolraad zien terugkomen.  Deze vertolken echter enkel de mening van de ouderraad of gelden als voorbereiding van een meer genuanceerd standpunt tijdens de vergadering.